Tutkitun tiedon merkitys viestinnän johtamisessa ja koulutuksessa

Kirjoittanut: Markus Mykkänen


Media Doc Oy on viestinnän tutkijoiden ja pitkän linjan käytännön ammattilaisten koulutusorganisaatio. Tavoitteemme on tuoda uutta ja ennen kaikkea tutkittua tietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön aikana, jolloin vain tunteille ja äänensävyille tunnutaan antavan painoarvoa.

Mutta miksi uutta tietoa tarvitaan ja millainen merkitys sillä on erityisesti organisaatioiden johtamisessa ja viestinnässä? Saksalainen filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermas on viestinnän kanssa tekemisissä oleville tuttu nimi. Häneltä on peräisin monia nyky-yhteiskuntaa kuvaavia ja selittäviä teorioita ja näkemyksiä. Yksi hänen tärkeimmistä anneistaan tutkimukselle on näkemys tiedosta ja sen hyödystä johtamiselle.

Niin sanotut tiedonintressit kuvaavat kolmea erilaista tiedon tasoa, joita voidaan hyödyntää organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa.Tekninen tiedon intressi liittyy läheisesti päivittäiseen käytännön työhön. Se pyrkii varmistamaan, että työssä tarvittava tieto on todenperäistä ja luotettavaa. Praktisen tiedon tavoitteena on inhimillisten merkitysten ymmärtäminen ja tulkitseminen. Esimerkiksi organisaatiolle tämä tarjoaa tietoa toiminnan suuntaamiseksi. Opitaan ymmärtämään paremmin omaa sekä sidosryhmien toimintaa.

Emansipatorisen tiedon tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnasta ja vallasta. Se pyrkii selvittämään yhteiskunnan lainalaisuuksia ja sen ideologisia riippuvuussuhteita. Organisaatioille tämä tarjoaa mahdollisuuden oppia ymmärtämään paremmin yhteiskunnan muutoksia ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.

Tutkittuun tietoon pohjautuvaa koulutusta on tarjolla aivan liian vähän. Se mitä MediaDoc tarjoaa on nimenomaan tutkittu ja ajanmukainen tieto näiltä kolmelta eri tiedon tasolta. Tarjoamamme koulutus pohjautuu tiedolliseen osaamiseen, jota laajennetaan käytännön kokemuksilla. Tämä auttaa organisaatioita ymmärtämään paremmin viestinnän ilmiöitä, konteksteja sekä ennen kaikkea merkitystä oman organisaation toiminnalle.

Yhteistyöterveisin,

Heikki, Aleksi ja Markus< Blogiarkisto

TJ Heikki Kuutti: heikki.kuutti@mediadoc.fi