Valmennus ja konsultointi

Media Doc tarjoaa viestintäalan koulutusta ja luennointia yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille seuraavilta viestinnän alueilta:

Organisaatioiden mediasuhteet

Koulutuksen yhteydessä perehdytään mediajulkisuuden rakentumiseen, median oikeuksiin, velvollisuuksiin ja toimintatapoihin sekä organisaatioiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan julkisuuteensa. Koulutus valmistaa kohtaamaan toimittajia sekä terävöittämään organisaation viestejä mediassa. Koulutuksen aikana perehdytään mediajulkisuuden rakentumiseen, median oikeuksiin, velvollisuuksiin ja toimintatapoihin sekä organisaatioiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan julkisuuteensa. Kaiken taustalla on varautuminen omaa organisaatiota koskevaan kielteiseen julkisuuteen ja kriiseihin.

Heikki Kuutin ja Elisa Juholinin Mediapeli on suomalaisen julkisuudenhallinnan klassikkoteos. Heikki Kuutti ja Markus Mykkänen ovat opettaneet Mediasuhteet-kurssia Jyväskylän yliopistossa.

Organisaatioiden päätöksenteko ja viestintä

Koulutus valmistaa osallistujia erilaisiin päätöksenteon viestinnällisiin tilanteisiin ja näkökulmiin. Koulutuksen yhteydessä perehdytään päätöksenteon tiedonkeruuseen, prosessin aikaiseen tiedon käsittelyyn sekä päätöksistä tiedottamiseen. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan erilaisia päätöksenteon toimintatapoja ja analysoidaan syitä, miksi yhdenmukainen tapa tehdä päätöksiä ei enää sovi jokaiseen tilanteeseen.

Väitöskirjaansa päätöksenteosta ja organisaatioiden viestinnästä viimeistelevä Markus Mykkänen voitti vuonna 2010 pro gradu-työllään Euroopan parhaan PR-alan opinnäytetyön palkinnon, Jos Willems awardin. Markus on julkaissut päätöksenteosta ja viestinnästä sekä viestintäammattilaisten tuesta päätöksille lukuisia tutkimuksia ja artikkeleita.

Tietopyynnöt journalistin työvälineenä

Koulutus perehdyttää viranomaisaineistojen julkisuuteen ja hyödynnettävyyteen toimitustyössä. Koulutuksessa perehdytään siihen, kuinka viranomaisten pitäisi lain mukaan käsitellä saamiaan tietoyyntöjä, millaisia ongelmia pyyntöjen käsittelystä ja muusta vuorovaikutuksesta käytännössä aiheutuu ja kuinka toimittajat pystyvät hankkimaan viranomaisaineistoja ja tietoja kustannustehokkaasti ongelmista huolimatta.

Heikki Kuutti ja Aleksi Koski ovat työskennelleet Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeissa, jotka käsittelevät julkisuuslakia journalistisena tiedonhankintavälineenä. Näistä lisätietoa osoitteessa https://julkisuuslaki.fi.

Viranomaisten ongelmat tietopyyntöihin vastaamisessa

Koulutuksessa käydään läpi yleisöjulkisuutta koskevien julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen lainsäädännöllistä viitekehystä, viranomaisten ongelmia tietopyyntöjen soveltamisessa käytäntöön sekä valittuja toimintaohjeita ja käytänteitä viranomaisen oman toiminnan kehittämiseksi.

Aleksi Koski ja Heikki Kuutti (2016): Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa - tietopyyntöihin vastaaminen. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nr. 98.

Datajournalismin perusteet

Opetusjakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajojen digitaalisten data-aineistojen merkityksen journalismissa ja osana uutta digitaalista journalistista kerrontaa. Lisäksi opiskelija pystyy hallitsemaan datan käsittelyn keskeisimpiä perustyökaluja, kuten taulukkolaskentaohjelmia ja visualisointityökaluja. Hän myös onnistuu löytämään ja hyödyntämään juttujen rakentamisessa tarvittavia digitaalisia data-aineistoja ja tarvittaessa tekemään viranomaisille data-aineistoja koskevia tietopyyntöjä. Lisäksi opiskelija ymmärtää datajournalismin eettiset periaatteet. Koulutuksen pohjana on Heikki Kuutin ja Turo Uskalin ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys datajournalismista Datajournalismin työkäytännöt.

Todenmukainen tiedonvälitys

Kuinka "totta" journalistisen toiminnan on oltava? Puhuvatko faktat puolestaan mediassa? Koulutuksessa tarkastellaan toimitustyön huolellisuuden merkitystä joukkoviestintää kohtaan tunnettavalle yleiselle luottamukselle. Lisäksi arvioidaan journalistinen tiedonhankinnan erilaisia vaihtoehtoja, hyödynnettäviksi valittujen lähteiden kriittistä hyödyntämistä ja sitä, kuinka julkaistavien tietojen paikkansapitävyyttä on mahdollista varmistaa. Erikseen tarkastellaan, kuinka läpinäkyvästi virheellisiksi osoittautuneita tietoja on oikaistava. Erillisen tarkastelun kohteena ovat amerikkalaisperäiset fact-checking -käytännöt poliitikkojen esittämien väitteiden paikkansapitävyyden arvioimisessa ja varmistamisessa. Koulutus pohjautuu Jyväskylän yliopistossa toteutetuun tutkimushankkeeseen Todenmukainen journalismi.

Todenmukainen journalismi (ladattava .pdf)

Tutkiva journalismi

Koulutuksen yhteydessä perehdytään kokonaisvaltaisesti tutkivan journalismin tavoitteisiin ja käytännön toimintamalleihin. Tutkivaa toimitusprosessia tarkastellaan lähtien liikkeelle aihevalinnasta ja tutkimuksen käynnistämisestä ja jatkuen tiedonhankinnan tarpeiden määrittelyyn ja tutkimusmetodeihin valintaan ja edelleen selvitettyjen tietojen arviointiin ja tutkimustulosten esittämisen tapoihin. Tärkeänä osana koulutusta on yhtäältä "tutkivan asenteen" ymmärtäminen ja hyödyntäminen osana journalistin ammattikuvaa ja toisaalta toimitusresurssien ja journalistisen toiminnan johtamisen valjastaminen tutkivaa jounalismia suosivaan suuntaan. Tutkivan journalismin käytäntöjä esitellään runsailla ulkomaisilla ja kotimaisilla esimerkkitapauksilla.

Heikki Kuutin väitöskirja käsitteli tutkivaa journalismia ja oli uraauurtava Suomessa: väitöskirja palkittiin valtion tiedonjulkistamispalkinnolla. Kuutti on ollut yksi keskeisimmistä tutkivan journalismin asiantuntijoista Suomessa ja muun muassa julkaissut yhdessä Heikki Hiilamon kanssa eri koulukuntaeroja käsittelevän teoksen Kymmenen erää tutkivasta journalismista.

Median etiikka

Koulutuksessa käsitellään joukkoviestintää sääteleviä eettisiä periaatteita erityisesti Julkisen sanan neuvoston tulkintojen pohjalta. Sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa sananvapaus ja median oikeudet, journalistin rooli, tiedonhankinta ja lähdesuoja, haastattelun pelisäännöt, tietojen julkaiseminen, yksityisyyden suoja, oikaisun ja vastineen käyttö ja viranomaisaineistojen julkisuus.Periaatteiden soveltamista valotetaan lukuisten käytännön esimerkkien kautta. Tavoitteena on, että median toimintoja säätelevien juridisten ja eettisten sääntöjen tavoitteet ja merkitykset opitaan ymmärtämään.

Heikki Kuutti opettaa Jyväskylän yliopistossa median sääntelyä ja etiikkaa, on julkaissut tutkimuksia median itsesääntelystä ja lukija-asiamiehistä, ja on muun muassa pitänyt Kalevan Mediatohtori-palstaa. Lisäksi hän toiminut Julkisen sanan neuvoston jäsenenä 2015-2017.

"Mediakierre" ja siinä selviytyminen

Koulutuksen yhteydessä selvitetään kielteisen mediajulkisuuden synnyn taustatekijät ja medialogiikka sekä arvioidaan julkisuuden vaikutuksia. Tarkoituksena on auttaa organisaatioita varautumaan kielteiseen mediajulkisuuteen ja tuomaan esiin toimintamalleja, joiden avulla näin syntyneestä ?mediakierteestä? olisi mahdollista selvitä mahdollisimman vähäisillä mainevaurioilla. Koulutuksen yhteydessä käsiteltäviä teemoja ovat mediajulkisuuden synty, tiedotustoiminnan ja median toiminnan erot ja keskinäiset suhteet, mediakriisin syntyminen ja erilaiset julkisuuskokemukset.

Heikki Kuutin Mediakierre on yksi suomalaisen julkisuudenhallinnan perusteoksia.

Tekijänoikeudet journalismissa

Koulutuksessa esitellään tekijänoikeuslain keskeisimmät periaatteet toimitustyössä ja muussa julkaisutoiminnassa sekä mahdollisuudet hyödyntää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja, kuten tekstejä ja kuvia, osana omia julkaisuja. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. teoskynnys ja sen ylittyminen, suojattu ja suojaamaton aineisto, erilaiset muunnelmat, tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet sekä tekijänoikeudet verkossa. Koulutus pohjautuu osittain Jyväskylän yliopistossa toteutettuun Viestinnän etiikka ja normit -kurssiin.

Julkaisemisen rajat

Tavoitteena on päivittää toimittajien ja muiden viestinnän asiantuntijoiden tietoa julkaisuvapauden mahdollisuuksista ja rajoituksista, tarkentaa rajanvetoa laillisen ja laittoman sekä eettisen ja epäeettisen toiminnan välillä ja rohkaista julkaisemaan tarvittaessa myös kriittisiä arvioita. Koulutus rakentuu seuraavista teemoista: sanan- ja julkaisuvapauden ulottuvuudet kansallisen lainsäädännön ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintojen näkökulmasta, kunnianloukkauksen ja yksityiselämän loukkaamisen osatekijät, kuvien käyttö, arvostelun vapaus , yksityisyydensuoja rikosjournalismissa sekä kansanryhmän suoja ja vihapuhe.

Heikki Kuutti opettaa Jyväskylän yliopistossa median sääntelyä ja etiikkaa, on julkaissut tutkimuksia median itsesääntelystä ja lukija-asiamiehistä, ja on muun muassa pitänyt Kalevan Mediatohtori-palstaa. Lisäksi hän toiminut Julkisen sanan neuvoston jäsenenä 2015-2017.

Droonijournalismi

Koulutuksessa tarkastellaan droonijournalismin historiaa ja droonien keskeisiä journalistisia käyttötapoja ja hyödyntämistä eri uutistilanteissa. Lisäksi läpikäydään droonien käyttöön liittyvät suomalaiset turvallisuussäännökset ja muut lainsäädännölliset rajoitukset sekä lennätystoiminnan ja ilmakuvaamisen eettiset ja juridiset periaatteet. Koulutuksen taustalla on Pohjoismaiden ensimmänen droonijournalismin koulutusjakso Jyväskylän yliopistolla.

TJ Heikki Kuutti: heikki.kuutti@mediadoc.fi