Kirjat
 

Media Doc Oy
Kaislikkotie 7E
40250 Jyväskylä
(040) 513 5716
info(at)mediadoc.fi

Toimitusjohtaja Heikki Kuutti
heikki.kuutti(at)mediadoc.fi
 

 


Koulutus

Media Doc tarjoaa viestintäalan koulutusta seuraavilta viestinnän alueilta:

Tutkiva journalismi

Koulutuksen yhteydessä perehdytään kokonaisvaltaisesti tutkivan jour- nalismin tavoitteisiin ja käytännön toimintamalleihin. Tutkivaa työ- prosessia tarkastellaan aihe- valinnasta ja tutkimuksen käyn- nistämisestä tiedonhankinnan tar- peiden määrittelyyn ja metodeihin valintaan, tietojen arviointiin ja tutkimustulosten esittämistapoihin. Tärkeänä osana kokonaisuutta on yhtäältä ”tutkivan asenteen” ymmärtäminen ja hyödyntäminen osana journalistin ammattikuvaa ja toisaalta toimitusresurssien ja jour- nalistisen toiminnan johtamisen valjastaminen tutkivaa jounalismia suosivaan suuntaan. Tutkivan journalismin käytäntöjä esitellään runsailla ulkomaisilla ja kotimaisilla esimerkkitapauksilla.


Yksityisyydensuojaa on mediassa helppo loukata.

Joukkoviestinnän normit ja etiikka

Kurssilla käydään läpi merkittävimmät joukkoviestintää säätelevät lainkohdat ja eettiset periaatteet. Periaatteiden soveltamista valotetaan lukuisten käytännön esimerkkien kautta. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtäisi median toimintoja säätelevien juridisten ja eettisten sääntöjen tavoitteet ja merkityksen ja pystyisi näin arvioimaan kriittisesti median tuotoksia ja ottamaan juridisesta ja eettisestä näkökulmasta kantaa niiden taustalla vaikuttaneisiin journalistisiin valintoihin ja toimintoihin. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat mm. sananvapaus ja median oikeudet, journalistin rooli, tiedonhankinta ja lähdesuoja, haastattelun pelisäännöt, tietojen julkaiseminen, yksityisyyden suoja, oikaisun ja vastineen käyttö ja viranomaisaineistojen julkisuus.


Yleisön oikeus tietoon ja vallankäyttäjien julkisuusvelvoite taistelevat keskenään mediassa.

Mitä saa julkaista

Koulutuksen tavoitteena on päivittää toimittajien ja muiden viestinnän parissa työskentelevien henkilöiden asiantuntemusta median julkaisuvapauden mahdollisuuksista ja rajoituksista, tarkentaa rajanvetoa laillisen ja laittoman sekä eettisen ja epäeettisen julkaisutoiminnan välillä ja rohkaista julkaisemaan tarvittaessa myös kriittisiä arvioita. Koulutus rakentuu seuraavista teemoista: median sananvapauden ulottuvuudet (mahdollisuudet ja vastuut suomalaisen lainsäädännön ja Euroopan ihmis- oikeustuomioistuimen tulkintojen näkökulmasta), kunnianloukkauksen ja yksityiselämän loukkaamisen osatekijät (julkisuuden kohteena olevan henkilön rooli ja asema, kerrottavan asian merkitys, näytön riittävyys, kielenkäyttö), juttujen kuvitus (henkilön rooli kuvassa, loukkaava kuva, loukkaava yhteys, uutiskäyttö, markkinointikäyttö) arvostelun vapaus (poliittinen arvostelu, kulttuurikritiikki, julkkisten käsittely, vallankäytön kritisointi), yksityisyydensuoja rikosjournalismissa sekä kansanryhmän suoja (etniset ryhmät, uskonnolliset yhteisöt)


Media edellyttää viranomaisten toiminnoilta laajaa läpinäkyvyyttä.

Julkisuuslaki toimitustyössä

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää viranomaisaineistojen julkisuuteen ja hyödynnettävyyteen toimitustyössä. Kurssilla tarkastellaan yksityis- kohtaisesti ja oikeus- tulkintojen kautta virnaomaisten aineistojen ja toimintojen julkisuutta sääntelevää lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta. Lisäksi käsitellään kokemuksia julkisuuslain merkityksestä journalistisessa toiminnassa. Koulutus pohjautuu laajempaan Jyväskylän yliopistossa toteu- tettuun tutkimushankkeeseen.


Esimerkkejä yhden romaanin useista jälkiperäisteoksista: elokuva, käännös, pelikortit ja seurapeli.

Tekijänoikeus journalismissa

Koulutuksessa esitellään tekijänoikeuslain keskeisimmät periaatteet journalistisessa työssä ja muussa julkaisutoiminnassa sekä mahdollisuudet hyödyntää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja, kuten tekstejä ja kuvia, osana omia julkaisuja. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. teoskynnys ja sen ylittyminen, suojattu ja suojaamaton aineisto, erilaiset muunnelmat, tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet sekä tekijänoikeudet verkossa.


Monet organisaatiot tavoittelevat itselleen myönteistä mediajulkisuutta.

Organisaatioiden mediasuhteet

Koulutuksen yhteydessä perehdytään mediajulkisuuden rakentumiseen, median oikeuksiin, velvollisuuksiin ja toimintatapoihin sekä organisaatioiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan julkisuuteensa. Periaatteita ja käytäntöjä, kuten mediajulkisuuden rakentumismekanismeja, sävyjä ja vaikutuksia tarkastellaan lukuisten tosielämän esimerkkitapausten valossa. Koulutuksen sisältö pohjautuu seuraaviin aihekokonaisuuksiin: mediajulkisuus, ”mediapeli”, ”tiedotuspeli”, julkisuuteen pääsy ja joutuminen, julkisuuden hallinta,  mediakäsittely, mediakriisi, mediaseuranta, ”jälkipeli” ja median vaikutukset.


Kielteiseltä mediajulkisuudelta halutaan välttyä.

”Mediakierre” ja siinä selviytyminen

Koulutuksen yhteydessä selvitetään kielteisen mediajulkisuuden synnyn taustatekijät ja medialogiikka sekä arvioidaan julkisuuden vaikutuksia. Tarkoituksena on auttaa median kohteiksi joutuvia organisaatioita ennakoimaan uhkaavaa, kielteistä mediajulkisuuttaan ja tuomaan esiin toimintamalleja, joiden avulla näin syntyneestä ”mediakierteestä” olisi mahdollista selvitä mahdollisimman vähäisillä mainevaurioilla. Koulutuksen yhteydessä käsiteltäviä teemoja ovat mediajulkisuuden synty, tiedotustoiminnan ja median toiminnan erot ja keskinäiset suhteet, mediakriisin syntyminen ja erilaiset julkisuuskokemukset. Koulutuksen yhteydessä esitellään lisäksi erityinen kielteisen julkisuuden arviointia varten laadittu mediaseurantajärjestelmä.  

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA HINNAT

Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan omiin tarpeisiin painottamalla eri teemoja ja vaihtelemalla opetustilaisuuksien kestoja. Jyväskylän yliopistolla toteutettujen journalistiikka- ja yhteisöviestintä -oppiaineiden koulutuskokonaisuudet ovat olleet laajimmillaan 24-tuntisia. Koulutuksen yhteydessä voidaan myös tarkastella ja arvioida asiakkaan nykyisiä toimintoja perehtymällä tuotoksiin ennakolta.
Koulutuksen kustannukset tilaajalle määräytyvät ”pakettiratkaisuna” erikseen sovitun koulutuksen laajuuden ja sisällön (kontaktiopetus ja mah- dolliset taustakonsultoinnit) pohjalta.
Kaikkiin paketteihin kuuluu erillinen koulutusaineisto. Koulutuksen eri teemoja on käsitelty myös Media Docin kirjoissa (ks. Kirjat). Kysy lisää: info(at)mediadoc.fi