Kirjat
 

Media Doc Oy
Kaislikkotie 7E
40250 Jyväskylä
(040) 513 5716
info(at)mediadoc.fi

Toimitusjohtaja Heikki Kuutti
heikki.kuutti(at)mediadoc.fi

 

 


Kirjat

JOURNALISMI
Julkisuusjournalismi

Heikki Kuutti: Mediasanasto.
Media Doc Oy 2012 Heikki Kuutti

Mediasanasto on runsaasti uusia media-alan termejä sisältävä, edeltäjiään huomattavasti kattavampi erikoissanasto. Uuden laitoksen tarve tuli ilmeiseksi median laajentuessa, monipuolistuessa ja synnyttäessä uusia toimin-tamuotoja sekä yhteiskunnallisena ilmiönä että konkreettisena toimijana. Mediasanasto tarjoaa kattavan kokonaiskuvan mediamaailman ilmiöistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Osa termeistä on varustettu laajemmilla käsitteet toisiinsa kytkevillä koostemääritelmillä..

Julkisuusjournalismi

Julkisuusjournalismi(toim. Heikki Kuutti)
Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos 2011

Julkisuusjournalismi on julkisuusperiaatteen hyödyntämistä toimitustyössä, ts. missä määrin toimitukset saavat juttujensa lähteeksi viran- omaisten asiakirjoja ja muita tietoaineistoja. Kirja sisältää lukuisia julkisuusperiaatetta arvioivia oikeusratkaisuja ja viranomaisille suunnattujen tietopyyntöjen testituloksia. Kirjassa on lisäksi selvitetty viranomaisten ja journalistien kokemuksia ja käsityksiä julkisuusperiaatteen toteutumisesta tämän päivän Suomessa.
155 x 230 mm, 683 sivua

Tutkiva journalismi

Lööppi! MediaDoc Oy 2010

JOURNALISMIHUUMORIA! Lööppien lukijalla voi olla hauskaa – vaikka tämä ei olisikaan ollut tarkoitus. Kielitieteessä puhutaan polysemiasta, jolla viitataan ilmaisun moni merkityksellisyyteen tai -tulkintaisuuteen. Yksi ja sama sana voi saada eri yhteyksissä vaihtelevia merkityksiä ja erilainen sanajärjestys muuttaa virkkeen ajatusta. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat ”Mies kuoli sairaalassa saamiinsa vammoihin”, ”Puheenjohtaja selviää ensi viikolla” tai ”Kulttuuri toimenjohtajaa ei lopeteta vaan täytetään uudelleen”. Vastaavanlaista vedätystä voi löytyä myös toisiaan seuraavista virkkeistä tyyliin: ”Naiset juovat alkoholia viisi kertaa enemmän kuin 30 vuotta sitten. Samassa ajassa miesten kulutus kaksinkertaistui.”

Tutkiva journalismi

Heikki Kuutti: Tutkiva journalismi Journalistinen suuntaus ja suomalaisen journalismin tutkivuus. Atena 1995

Tämä on väitöskirjani Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Selvitin siinä tutkivan journalismin luonnetta ja toimintamalleja Yhdysvaltoihin suuntautuneen tutkimusmatkani pohjalta ja arvioin samalla tutkivan journalismin toiminnan mahdollisuuksia Suomessa. Suoma-lainen osio pohjautuu pitkälti lisensiaatin- työhöni, jossa olin kartoittanut suomalais- journalistien asenteita ja näkemyksiä tästä yhä varsin harvinaisesta journalistisesta toiminta- mallista. Kirja sai Valtion tiedonjulkistamis-palkinnon.

Kymmenen erää

Heikki Hiilamo – Heikki Kuutti: Kymmenen erää tutkivasta journalismista. Atena 1997

”Kymmenen erää” syntyi Heikki Hiilamon Tiedotustutkimus-lehteen tekemästä väitös-kirjani varsin rajusta arviosta. Päätin kommentoida Heikille hänen tulkintojaan, mutta palautteeni laajenikin syksystä 1996 kevääseen 1997 kestäneeseen kirjeenvaihtoomme ja sen pohjalta synnytettyyn kokonaiseen kirjaan. Tutkivan journalismin olemuksen ja tarpeen ohella kävimme keskusteluja mm. sananvapauden tulevaisuudesta, median keskittymisestä, toimittajien riippumatto-muudesta ja journalistikoulutuksen uusista tarpeista.

Tutkittu juttu

Heikki Kuutti: Tutkittu juttu. Johdatus tutkivaan journalismiin. Atena 2001

Olin luennoinut ennen tämän kirjan tekemistä tutkivasta journalismista Jyväskylän yliopiston toimittajakoulutuksessa jo useana vuonna. Kouluttajakokemusteni pohjalta laadin Tutkitun jutun alan ensimmäiseksi (ja toistaiseksi myös ainoaksi) oppikirjaksi. Kirjassa käydään läpi journalistinen työprosessi aiheen valinnasta jutun julkaisemiseen sekä tutkivan journalismin periaatteiden että lukuisten käytäntöjä valottavien esimerkkien pohjalta. Kirja ehti toimia parina vuonna myös toisena Jyväskylän yliopiston journalistiikka-oppiaineen pääsy-koekirjoista.

Gurut

Heikki Kuutti: Tutkivan journalismin gurut. Media Doc 2002

”Gurujen” taustalla on nauhoitettu haastattelu- aineisto, jonka keräsin väitöstutkimustani varten Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa. Haastatte-lemieni 35 huippujournalistin ajatukset ja kokemukset osoittautuivat siinä määrin tärkeiksi ja mielenkiintoisiksi, että päätin toimittaa näitä keskusteluja dokumentoivan oman erillisteoksen. Haastatteluissa nousivat esiin  mm. tutkivan journalismin merkitys, journalistien rooli ja tutkimustoiminnan mahdollisuudet jatkuvasti kovenevassa mediakilpailussa. Haastateltavat elävöittävät kokemuksiaan lukuisilla esimerkki- tapauksilla.

Tutkivan...

Heikki Kuutti: Tutkivan journalismin lisääminen. Toimituskäytäntö ja journalistikoulutus. Mediainstituutti 2003

Toteutin tämän osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia. Tarkoitukseni oli kartoittaa erilaisia ratkaisuja tutkivan journalismin lisäämiseksi suomalaisessa joukkoviestinässä. Toimitustyötä kirjassa arvioidaan sekä toimitusyhteisöjen johtamisen että toimittajien tekemien juttujen ja työmenetelmien kautta. Vastaavasti tutkivan journalismin koulutuksellisia mahdollisuuksia pohdin Jyväskylän yliopistossa pitämieni tutkivan journalismin kurssien ja niistä annetun palautteen pohjalta.

SANASTOT

Journalistiikan sanasto

Heikki Kuutti: Journalistiikan sanasto. Atena 1994

Journalistiikan sanasto on ensimmäinen Atenalle toimittamani teos ja se liittyi yhtenä osana lisensiaatin tutkinnossa hyödynnettäviin opintoihini. Keräsin kirjaan yli 800 termiä erityisesti sellaisista ei-teknisistä journalistiikan käsitteistä, joita ei oltu määritelty muissa sanastoissa. Sisällytin kirjaan myös alan amerikkalaista ammatti- ja slangikäsitteitä, joihin on helppoa törmätä sikäläisessä journalismin kirjallisuudessa. Kuvailevien määritelmien lisäksi otin mukaan myös tietosanakirjatyyppisiä koostemääritelmiä, joissa tarkastelin moni- puolisesti myös käsitteiden laajempia ulot- tuvuuksia.

Mediasanasto

Heikki Kuutti – Jukka-Pekka Puro: Mediasanasto. Atena 1998

Tämä yhdessä Jukka-Pekan kanssa toimittamani Journalistiikan sanaston laajennus sisältää jo 1700 hakusanaa, ja mukana on myös joukkoviestinnän teoreettisia ja kulttuurisia käsitteitä. Median yhteiskunnallisen merkityksen korostumisen seurauksena päätimme sisällyttää mukaan myös laaja-alaisempia viestinnän käsitteitä, joita kuitenkin tarkastellaan nimen- omaan median näkökulmasta. Keskinäis- viestinnän ja puheviestinnän asiantuntijana Jukka-Pekka toi Mediasanastoon merkittävän lisäulottuvuuden verrattuna aiempaan sanas-tooni.

Uusi mediasanasto

Heikki Kuutti: Uusi mediasanasto. Atena 2006

Maailma muuttuu ja sen osana myös media. Erityisesti internet on tuonut mediaan ja toimituskäytäntöihin uusia piirteitä ja käsitteitä. ”Sanastofriikkinä” toimitin reilut kymmenen vuotta Journalistiikan sanaston jälkeen alalle uudistetun sanastoversion, jossa mukaan otettujen termien määrä ylitti jo 3000:n. Tämän erikoissanaston keskeisiä kokonaisuuksia ovat joukkoviestintä ja journalismi, tiedotustoiminta ja yhteisöviestintä, lehdistö, radio- ja tv-toiminta, elokuva, verkkoviestintä ja mediamarkkinointi. Myös media-alan slangisanasto koki merkittävän laajennuksen.

MEDIASUHTEET
Mediapeli

Elisa Juholin – Heikki Kuutti; Mediapeli: anatomia ja keinot. Inforviestintä 2003

Oman osuuteni taustalla Mediapelissä olivat Jyväskylän yliopistossa pitämäni Journalismin lait ja säännöt -luentosarjat. Tarkastelin tässä kirjassa journalistisen medialogiikan ja yhteisöjen ulkoisen tiedotustoiminnan välisiä kytkentöjä ja riippuvuuksia. Erityisesti pyrin kuvailemaan sitä, missä määrin ja millä tavalla yhteisöt voisivat vaikuttaa omaan media-julkisuuteensa ja millaisin säännöin joukko-viestimet toimivat yhteisessä ”mediapelissä”. Elisa toimi kirjan tekemisen aikana Jyväskylässä yhteisöviestinnän professorina ja oli viestintästrategioiden ja viestinnän taktisten kysymysten huippuasiantuntijana mitä parhain yhteistyökumppani yhteisteoksen luomisessa.

Mediakierre

Heikki Kuutti: Mediakierre. Selviytyminen kielteisessä julkisuudessa Inforviestintä 2008

Ennen tämän kirjan valmistumista olin ehtinyt työskennellä ilmavoimien viestintäpäällikkönä lähes puoli vuosikymmentä ja saanut sitä kautta kokemusta myös organisaatioiden tiedotus- toiminnasta aiemman toimittajakokemukseni li- säksi. Mieltäni olivat jo pidempään askar- ruttaneet tekijät ja syyt, jotka johtavat kielteisen mediajulkisuuden syntymiseen. Etenkin koven- tunut uutiskilpailu ja halu omiin skuuppeihin ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa media ei olekaan välttämättä enää ystävä eikä julkisuus koh- teelleen myönteistä. Tavoitteenani on ollut auttaa median kohteiksi joutuvia organisaatiota ennakoimaan uhkaavaa, kielteistä media- julkisuuttaan ja selviytymään siitä mahdol- lisimman vähäisin vaurioin. Laadin kirjaan myös katsauksen median toiminnasta poikkeus-oloissa.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Alkupaukku

Merja Airinto: Alkupaukku. Media Doc Oy 2000

Monet lapset ovat toistuvasti päihtyneitä jo ennen syntymäänsä, kun odottavat äidit käyttävät alkoholia. Alkupaukku on kolmen tarinan muotoon puettu dramatisoitu dokumentti raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksena vammautuneista lapsista ja heidän elämästään sekä hoitoperheitä kohdanneista arkipäivän koettelemuksista. Kirja sisältää myös informatiivisen katsauksen fetaalialkoholi-syndrooman (FAS) syntymekanismeihin, vam- mautumisen moninaisiin seurauksiin ja ehdotuksia ongelman ehkäisemiseksi ennakolta. Kirjoittajan mukaan ongelmaa ei vielä tiedosteta riittävästi. Ennaltaehkäisyn kannalta olennaista onkin riittävän laaja valistustoiminta.

Kiinnipito...

Paula Heiskanen: Kiinnipito lastenpsykiatriassa. Media Doc Oy 2004

Kiinnipito on ollut lastenpsykiatriassa hyvinkin yleinen aggressiivisesti käyttäytyvien lasten hoitomenetelmä jo 1980-luvulta lähtien. Kirjal- lisuudessa menetelmää on kuitenkin luonnehdittu kiistanalaiseksi. Myös käytännön kliinistä hoito- työtä tekevät ovat suhtautuneet kriittisesti siihen, ovatko pakottamista sisältävät hoitomenetelmät ylipäätään oikeutettuja. Kirjassa kuvataan yksi- tyiskohtaisesti hoidollista kiinnipitoa lasten- psykiatrisella osastolla ja tuodaan esiin sen keskeisimmät merkitykset. Uraauurtavan teoksen kirjoittaja työskentelee terveystieteen lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Taisteleva kätilö

Taina Haapalainen: Taisteleva kätilö (toim. Heljä Roikonen). Media Doc Oy 2008

Jyväskyläläinen seniorikätilö Taina Haapalainen tarkastelee työtään sekä suomalaista neuvola- ja kätilötoimintaa kohdanneita rajuja muutoksia. 40-vuotisen työuransa aikana hän ehti kokea kipeästi, kuinka neuvolakätilöiden osaamista pirstottiin lasten, vanhusten, kotisairaanhoidon ja opiskelijaterveydenhuollon kesken ja kätilöt katosivat neuvoloista. Myllerrysten seurauksena yhteiskunta ei ole kirjoittajan mukaan enää pystynyt varjelemaan ihmisen herkintä elämänvaihetta eli aikaa, jolloin sikiö vasta kehittyy äitinsä kohdussa. Kirja sisältää tarkkaa ajankuvaa kätilötoiminnasta 50-luvulta tähän päivään. Kirjan lopun pamfletissa Haapalainen vaatii äitiysneuvolatyön palauttamista kätilöiden käsiin.